UKS Norwid został założony w 2004 roku. Klub zrzesza uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

Celem klubu jest:

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia społecznego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie uczniom wszystkich różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
  8. Klub prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Klub realizuje swoje cele i zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

Klub od wielu lat pozyskuje środki finansowe z Urzędu Miasta Krasnystaw na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia.” Środki te wykorzystywane są na zakup sprzętu sportowego oraz prowadzenie zajęć sportowych.