II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie przystąpiło we wrześniu 2016 r. do projektu Doposażenie bazy dydaktycznej szkół ogólnokształcących dla których Powiat Krasnostawski jest organem prowadzącym w celu poprawy jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.7 Infrastruktura szkolna.
20

W ramach projektu szkoła uzyskała dofinansowanie zakupu wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 256 113,56 zł. 

Udział w projekcie znacząco wpłynął na rozwinięcie bazy dydaktycznej szkoły.

Do pracowni informatycznej zakupiono:

 • 18 laptopów,
 • tablicę interaktywną,
 • projektor,
 • wizualizer HD,
 • 3 tablety,
 • serwer NAS z zasilaczem UPS.

Pracownia biologiczna została doposażona w:

 • zestawy do mikroskopowania: mikroskopy cyfrowe z wyświetlaczami obrazu, trwałe preparaty mikroskopowe i przyrządy do wykonania preparatów mikroskopowych.
 • sprzęt laboratoryjny w ilości umożliwiającej samodzielną pracę ucznia: statywy, palniki, szkło laboratoryjne, odczynniki oraz odzież ochronną, narzędzia preparacyjne do sekcji oraz lupy,
 • modele narządów ludzkich i funkcjonalne modele anatomiczne człowieka obrazujące działanie wybranych układów,
 • sprzęt pomiarowy do ćwiczeń laboratoryjnych oraz do pomiaru parametrów czynności życiowych człowieka.

Do pracowni geograficznej zakupiono:

 • klatkę meteorologiczną, z której odczytów mogą również korzystać mieszkańcy naszego regionu, sprawdzając aktualne dane klimatyczne przez stronę internetową II LO,
 • model Układu Słonecznego,
 • przyrząd do mierzenia ph gleby,
 • profesjonalny aparat fotograficzny,
 • zestaw filmów przyrodniczych,
 • globusy polityczne.

Pracownia chemiczna została wyposażona w:

 • odczynniki chemiczne i sprzęt laboratoryjny.

Uczniowie mają możliwość samodzielnego projektowania i przeprowadzania doświadczeń chemicznych, nabywają umiejętności posługiwania sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi. Dzięki samodzielnemu wykonywaniu doświadczeń uczniowie poznają metody badawcze.

Pracownia fizyczna została doposażona w:

 • siłomierze o różnym zakresie,
 • miernik uniwersalny wyposażony w możliwość pomiaru temperatury,
 • Notebook Lenovo.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej otrzymało:

 • 11 laptopów,
 • projektor,
 • kolorową drukarkę

Wszystkie pracownie przedmiotowe wyposażono w nowe laptopy.

Doposażenie bazy dydaktycznej  II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie umożliwia efektywniejszą realizację podstawy programowej oraz sprawia, że lekcje w nowocześnie wyposażonej szkole są ciekawsze i bardziej atrakcyjne.