XX Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną” został realizowany w ramach zadania Edukacja filmowa „Iluzjon” finansowanego ze środków Powiatu Krasnostawskiego pod patronatem programu Filmoteka Szkolna. Patronat honorowy objęli: Starosta Krasnostawski - pan Andrzej Leńczuk oraz Przewodniczący Rady Polskiej Federacji DKF - pan Grzegorz Pieńkowski. Organizatorzy konkursu to: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury oraz Powiat Krasnostawski.
W czasie gali finałowej konkursu 27 maja 2022 r. w sali gimnastycznej II LO podsumowano XX Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Uczestników uroczystości powitała p. Anna Antyga – dyrektor II LO. Na galę konkursu przybyli m. in.: p. Piotr Kotowski – założyciel Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, przedstawiciel PF DKF, p. Mirosław Księżuk - asystent p. Teresy Hałas poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, p. Witold Boruczenko - przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego, p. Marek Nowosadzki – wicestarosta krasnostawski, p. Justyna Przysiężniak - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, p. Ewa Nieścior - przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Krystyna Sawicka - starszy wizytator Delegatury w Chełmie  Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Damian Kozyrski - dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, p. Edward Kawęcki – wieloletni dyrektor II LO, dyrektorzy oraz przedstawiciele szkół i instytucji kultury. W swoim wystąpieniu p. Anna Antyga nawiązała do początków MDKF-u, wymieniła znaczące przedsięwzięcia filmowe i podziękowała p. Ewie Magdziarz za sumienną i wytrwałą pracę na rzecz szerzenia edukacji filmowej w II LO, za realizację wielu projektów o charakterze powiatowym i ogólnokrajowym oraz za promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Następnie głos zabrała p. Ewa Magdziarz, która przedstawiła historię Powiatowego Konkursu Filmowego organizowanego przez MDKF „Iluzjon”, wspomniała ważne daty związane z różnorodnymi działaniami filmowymi o charakterze edukacyjnym oraz podziękowała tym wszystkim, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju MDKF-u. Wicestarosta krasnostawski p. Marek Nowosadzki w swoim wystąpieniu dziękował p. Ewie Magdziarz za zaangażowanie w realizację Powiatowego Konkursu Filmowego i innych projektów realizowanych przez MDKF, podkreślał konsekwencję w realizacji przedsięwzięć filmowych oraz życzył dalszych sukcesów. Zaznaczył również, że duży dorobek w tej dziedzinie jest dziedzictwem szkoły, dzięki któremu uczniowie będą wybierać właśnie II LO jako szkołę umożliwiającą im wszechstronny rozwój. W czasie gali zabrał głos także p. Mirosław Księżuk – asystent p. Teresy Hałas poseł na Sejm RP, który pogratulował wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Podziękował również p. Ewie Magdziarz za wspaniałe, wieloletnie działania, życzył wielu sukcesów i inspiracji w przyszłości. Następnie wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki dyrektor II LO Anna Antyga wręczyli podziękowania sponsorom, jury Powiatowego Konkursu Filmowego oraz nauczycielom – opiekunom. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podziękowała osobom, dzięki którym to oryginalne przedsięwzięcie filmowe jest od wielu lat realizowane przez II LO: p. Piotrowi Kotowskiemu – przedstawicielowi PF DKF, oraz p. Ewie Magdziarz – opiekunowi MDKF „Iluzjon”, liderowi Filmoteki Szkolnej oraz p. Edwardowi Kawęckiemu - wieloletniemu dyrektorowi II LO. Dyrektor Anna Antyga podkreśliła, że projekty filmowe realizowane w „Norwidzie” od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Zaznaczyła, że angażują się w nie zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice. Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy i Pracownia Filmoteki Szkolnej inspirują do twórczego działania i rozwijania pasji kolejne roczniki uczniów nie tylko z „Norwida”, ale także z całej Polski. W trakcie spotkania związanego z premierą filmu „Plaga” z 9. letniego projektu „Kręćmy film!”, które odbyło się w Pracowni Filmoteki Szkolnej, głos zabrał Edward Kawęcki. Przypomniał on początki edukacji filmowej w II LO i podkreślił rolę Krasnostawskiego Domu Kultury w popularyzacji tej dziedziny sztuki w powiecie krasnostawskim. Zwrócił także uwagę na znaczenie przedsięwzięć filmowych realizowanych przez II LO w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
Powiatowy Konkurs Filmowy ma na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy XX edycji konkursu przygotowali prace w trzech kategoriach: film animowany/ praca fotograficzna/fotokast, plakat filmowy oraz scenariusz filmowy. Zaproponowane kategorie spotkały się z dużym zainteresowaniem. W sumie na konkurs przysłano 46 prac w dwóch grupach wiekowych. Szkoły, z których nadesłano prace, to: Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym, Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu oraz szkoły z Krasnegostawu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i II Liceum Ogólnokształcące. Prace zostały wykonane pod kierunkiem nauczycieli – opiekunów: p. Teresy Berbeć, p. Małgorzaty Wit, p. Doroty Niemczyckiej, p. Barbary Grzegorzewskiej, p. Agnieszki Rybczyńskiej-Manachiewicz, p. Iwony Sąsiadek, p. Magdaleny Nawrockiej, p. Bożeny Mitury, p. Agnieszki Filipowicz, p. Katarzyny Athiana i p. Ewy Magdziarz.
Prace w kategorii film/fotografia/fotokast oceniali: p. Piotr Kotowski – przedstawiciel PF DKF (przewodniczący jury), p. prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser i pracownik naukowy UMCS oraz p. Jerzy Rogalski - aktor. Plakaty oceniali: p. Tadeusz Kiciński – animator kultury (przewodniczący jury), p. Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i p. Wojciech Machejus – pracownik KDK. Skład jury oceniającego scenariusze był następujący: p. Grzegorz Emanuel – aktor i opiekun artystyczny letniego projektu „Kręćmy film!” (przewodniczący jury), p. Karol Jachymek – Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej, p. Ilona Kalamon – polonistka, studentka KUL, laureatka XVI edycji Powiatowego Konkursu.
I miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły Nikola Krzyżanowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie (film „Zezowate szczęście”) oraz Kamila Sułek z II LO w Krasnymstawie (film „Wszystko może się przytrafić”). I miejsce w kategorii scenariusz filmowy zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej Aleksandra Zduńczuk (scenariusz „W objęciach). Jury konkursu w kategorii praca filmowa/praca fotograficzna/fotokast przyznało (ex aequo) Nagrodę Zbiorową Konkursu. Członkowie jury podkreślili satysfakcjonujący poziom prac autorstwa Adriana Barańskiego (SP w Małochwieju Dużym), Małgorzaty Joniec (I SLO w Zamościu) i Filipa Galana (II LO w Krasnymstawie).

Sponsorzy konkursu oraz osoby i instytucje wspierające to: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Fundacja Filmowa Warszawa i Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Powiat Krasnostawski, Urząd Miasta Krasnystaw, Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”,  Krasnostawski Dom Kultury, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida,  Rada Rodziców II LO oraz sponsor indywidualny pan Marek NowosadzkiZa organizację konkursu i gali finałowej odpowiedzialna była p. Ewa Magdziarz. W prace organizacyjne włączyli się także p. Anna Antyga - dyrektor II LO i pracownicy: p. Beata Pasik, p. Katarzyna Smerdel, p. Joanna Szufnara, p. Dorota Mąka, p. Ewa Żelazko, p. Andrzej Ziarko a także uczniowie Hanna Boratyn, Martyna Chodorowska, Natalia Drygasiewicz, Cyprian Miksza, Amelia Magier, Filip Galan, Szymon Karpiński, Wojciech Pitucha, Jan Oleszczuk i Michał Jasiński. Pomocą służył także p. Damian Kozyrski - dyrektor KDK i pracownicy: p. Agnieszka Wolanin oraz . Wojciech Machejus. Najbliższe przedsięwzięcie filmowe MDKF-u, które wpisało się na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych społeczności lokalnej, to letni projekt „Kręćmy film!” zaplanowany na początek lipca. Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcia: Ewa Żelazko, Filip Galan, Szymon Karpiński

Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki Szkolnej

Lista nagrodzonych w XX Powiatowym Konkursie Filmowym