Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych odbyło się 28 września 2015r.
Na początku spotkania pani dyrektor Anna Cichosz powitała zebranych, przedstawiła ogólne informacje o szkole dotyczące m. in. bazy i wyposażenia szkoły, statystyki. We wrześniu 2015 r. w II LO naukę rozpoczęło 94 uczniów - 67 dziewcząt i 27 chłopców. W dalszej części spotkania pani dyrektor przedstawiła szkolny program nauczania w latach 2015-2018. Następnie nauczyciele uczący przedmiotów rozszerzonych zaprezentowali działania realizowane w klasach I-III związane z poszczególnymi profilami.

Pani Ewa Magdziarz przekazała informacje dotyczące realizacji języka polskiego na poziomie rozszerzonym w klasie I A o profilu humanistycznym. W wypowiedzi podkreśliła rolę edukacji filmowej w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Przedstawiła nowatorskie działania MDKF „Iluzjon” i lokalnego lidera Filmoteki Szkolnej realizowane w większości w Pracowni Filmoteki Szkolnej m. in. letni projekt filmowy, powiatowy konkurs filmowy, maratony filmowe, filmową grę miejską, zajęcia dla gimnazjalistów.

Pan Marek Nowosadzki omówił rozszerzenia programowe z historii i wiedzy o społeczeństwie. Zwrócił uwagę na bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z historii.

Następnie pani Elżbieta Kargul przedstawiła sposoby realizacji treści programowych z biologii w klasie o profilu matematyczno - przyrodniczym. Działania wyróżniające ścieżkę przyrodniczą to np. współpraca z UMCS i UP, wyjazdowe warsztaty naukowe, laboratoria, turniej wiedzy biologiczno-chemicznej.

Pani dyrektor Anna Cichosz zaprezentowała profil politechniczny, omawiając treści kształcenia w zakresie rozszerzonym realizowane za zajęciach lekcyjnych. Bardzo dobremu przygotowaniu do konkursów przedmiotowych oraz do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym służą także dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone przez panią Anetę Pituchę.

Pani Aneta Karczmarek omówiła propozycje dla uczniów klasy europejsko-ekonomicznej zainteresowanych kulturą i językiem danego kraju takie jak współpraca z Biblioteką Brytyjską British Council w Lublinie, udział w programie AIESEC „Enter your future”, udział w zajęciach język angielski w medycynie, język angielski w turystyce, zajęcia pozalekcyjne „Klub Młodego Tłumacza Języka Niemieckiego”, program wymiany młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy.

W dalszej części spotkania pani A. Cichosz przedstawiła wyniki egzaminu maturalnego w 2015 r. Do egzaminu przystąpiło 85 absolwentów, zdało 78 co stanowi 92 %. Najlepsze wyniki absolwenci uzyskali na egzaminach m.in. z języka polskiego, języków obcych, historii i informatyki.

Kolejnych punktem zebrania była prezentacja przez panią wicedyrektor Annę Antygę dokumentów obowiązujących w szkole: Statutu, Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2013-2015, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki. Pani wicedyrektor poinformowała, że ww. dokumenty są dostępne w sekretariacie, w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły www.norwidkranystaw.pl.

Na zakończenie tej części zebrania pani Agnieszka Jarosz omówiła program wychowania do życia w rodzinie realizowany w klasach pierwszych.  Zwróciła uwagę na to, że prowadzone przez nią zajęcia nie tylko poszerzają wiedzę na tematy związane z prawidłowym funkcjonowaniem rodziny, ale także stwarzają możliwość dyskusji i swobodnej wymiany poglądów.

Na zakończenie zebrania,  które upłynęło w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku, dyrektor szkoły Anna Cichosz poinformowała o możliwości skorzystania z internatu, podziękowała rodzicom za przybycie i zaprosiła ich na spotkania z wychowawcami klas.