Młodzież coraz częściej poszukuje pracy poza granicami Polski, a pracodawcy zatrudniający obcokrajowców, do niedawna nie mieli możliwości obiektywnego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach. Polacy pracujący w innych krajach często zatrudniani są poniżej swojej wiedzy i umiejętności. Powodem jest to, że nie bardzo wiadomo, jaki poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisano danej umiejętności. Umożliwia to Polska Rama Kwalifikacji (PRK) oraz Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), dzięki którym łatwo sprawdzić na jakim poziomie wiedzy i kompetencji znajduje się kandydat starający się o pracę.

04

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to różnego rodzaju kwalifikacje przypisane do odpowiedniego poziomu PRK, która podobnie jak ERK, składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu. Weryfikacja efektów uczenia się oraz sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami dla danej kwalifikacji odbywa się dzięki tzw. „walidacji”.
Zintegrowany System Kwalifikacji  dotyczy tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności  i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym  i społecznym.
Z powyższymi zagadnieniami zapoznała uczniów klas II, p. Katarzyna Zabratańska z Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu „Zintegrowany System Kwalifikacji” i szkolnego doradztwa zawodowego.

Organizacja, tekst i zdjęcia: M. Biłan