7 grudnia 2017 r. II LO gościło prezesów oraz członków organizacji pozarządowych z Czech, Słowacji, Chorwacji, Cypru, Węgier, Rumunii oraz Polski w ramach projektu „Progress Generators” Erasmus+.
40

Dyrektor szkoły pani Anna Antyga serdecznie powitała gości, opowiedziała o dotychczasowych projektach Erasmus+, w których uczestniczy II LO oraz wyraziła nadzieję, że spotkanie w tak międzynarodowym gronie zaowocuje wkrótce nowymi pomysłami na ciekawą współpracę.
Prezes Stowarzyszenia Heureka Generator, pan Andrzej Smyk, przedstawił założenia swojej organizacji, która między innymi skupia się na pro­mo­wa­niu i upo­wszech­nia­niu edu­ka­cji po­zafor­mal­nej oraz or­ga­ni­zuje i wspie­ra­ różno­rod­ne formy działalności na rzecz młodzieży.
Następnie nasi uczniowie dyskutowali z przedstawicielami za­gra­nicz­nych or­ga­ni­zacji pozarządowych na temat tego, co daje by­cie ak­tyw­nym w swo­jej społecz­ności oraz jak młodzież może angażować się przy two­rze­niu pro­jektów między­na­ro­do­wych w ra­mach pro­gra­mu Era­smus+.
„To było bardzo ciekawe spotkanie – mówili po spotkaniu uczniowie II LO – dowiedzieliśmy się wiele o projektach międzynarodowych i wymianie młodzieży. Ludzie, z którymi rozmawialiśmy zarazili nas niezwykle pozytywną energią i chęcią do działania. Już nie możemy się doczekać kolejnego projektu Erasmus+”.
Dziękujemy serdecznie sponsorowi – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie za poczęstunek dla naszych zagranicznych gości.
ZOBACZ REPORTAŻ https://youtu.be/o_FjppsNlPA