W dniu 7 czerwca 2013 r. odbyła się uroczystość Jubileuszu XX-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie.
b023

Obchody  uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej , której przewodniczył ks. proboszcz Roman Skowron, zaś koncelebrowali ks. Józef Jargieło  i  ks. Adam Janczara .
Ks. Skowron modlił się w intencji społeczności szkolnej, życząc młodzieży  mądrych i właściwych wyborów, zaufania do Boga, a szczególnie wiary, nadziei i miłości.Dalsze obchody jubileuszu odbyły się podczas uroczystego spotkania  w szkole. Wśród zaproszonych gości, wśród których znaleźli się : prof. dr hab. Józef Zając- senator RP, rektor PWSZ w Chełmie, Grzegorz Borkowski–Dyrektor Biura europosła Arkadiusza Bratkowskiego, Elżbieta Prus-kierownik Delegatury w Chełmie Urzędu Marszałkowskiego, Janusz Szpak–Starosta Krasnostawski, Henryk Czerniej-Wicestarosta Krasnostawski, członek Zarządu Rady Powiatu-Marek Piwko, Andrzej Jakubiec–Burmistrz Krasnegostawu, Edward Kawęcki-przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw   i dyrektor liceum w latach 1993 -2011, ks. kanonik Roman Skowron-proboszcz parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej, Elżbieta Kmieć-przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu, Aleksandra Stachula-p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego oraz dotychczasowy naczelnik–Tadeusz Błyskosz, Edyta Gajowiak–Powroźnik-zastępca Wójta  Gminy Krasnystaw, Andrzej Kowalski komendant powiatowy policji, Janusz Rzepka-dyrektor PUP, Bożena Gawron-prezes Zarządu  Oddziału ZNP w Krasnymstawie, Ewa Liszka-przewodnicząca Rady Rodziców, a także dyrektorzy szkół i placówek kulturalno-oświatowych  z terenu  miasta  i powiatu krasnostawskiego.
Uroczystość prowadzili nauczyciele II Liceum-Ewa Magdziarz i Marek Nowosadzki.
Dyrektor Anna Cichosz powitała dostojnych gości, grono pedagogiczne, uczniów i absolwentów, pracowników szkoły oraz media. Pani dyrektor podziękowała wszystkim obecnym za okazywany sentyment do szkoły, ponieważ w naszej szkole najważniejszy jest zawsze uczeń, duszą szkoły-nauczyciel, a jej dumą–absolwenci.
Dyrektor wyraziła podziękowanie dla nauczycieli, katechetów, pracowników administracji i obsługi, oraz rodziców za wspólne działanie dla dobra uczniów. Podkreśliła również wyjątkowy wysiłek i zaangażowanie pierwszego dyrektora – Edwarda Kawęckiego. 
Starosta Krasnostawski  Janusz Szpak wyraził uznanie dla osiągnięć edukacyjnych  i wychowawczych II Liceum, akcentując jednocześnie rangę oraz znaczenie Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego i wręczył jubileuszowe upominki.
W imieniu Marszałka Krzysztofa Hetmana–Elżbieta Prus–kierownik Delegatury UM w Chełmie wręczyła Edwardowi Kawęckiemu i Markowi Nowosadzkiemu pamiątkowe medale za zasługi dla rozwoju edukacji w województwie lubelskim.

W imieniu posła do Parlamentu Europejskiego-Arkadiusza  Bratkowskiego wystąpił Dyrektor Biura- Grzegorz Borkowski, który pogratulował społeczności szkolnej sukcesów w czasie 20 lat istnienia.
Dyrektor Cichosz podziękowała  także instytucjom i osobom prywatnym wspierającym szkołę organizacyjnie, finansowo oraz rzeczowo.
Wyjątkowe podziękowania  za wspieranie rozwoju edukacji  i  podejmowanie wspólnych  inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w środowisku lokalnym wraz z pamiątkowymi  statuetkami Norwida patrona szkoły otrzymali: Krzysztof Hetman–Marszałek Województwa Lubelskiego, Janusz Szpak-Starosta Krasnostawski, Andrzej Jakubiec-Burmistrz Krasnegostawu, ks.kanonik Roman Skowron proboszcz parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej i dyrektor Edward Kawęcki.
Jubileusz XX-lecia był najlepszą okazją do wręczenia Nagród Dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w okresie 20 lat pracy na rzecz szkoły, które  otrzymali Elżbieta Kargul, Andrzej Ziarko i  Marek Nowosadzki oraz sekretarz szkoły–Beata Pasik za wzorowe zaangażowanie administracyjno–kadrowe w latach 1993 -2013 r.
W związku z planami przejścia na emeryturę z dn. 1 września 2013 r. , a także z podsumowaniem osiemnastoletniej efektywnej pracy w II LO  nagrodę otrzymała również Ewa Bijata.
Z kolei burmistrz Andrzej Jakubiec odniósł się do znakomitej pozycji szkoły w lokalnym środowisku, życząc jej jednocześnie wielu sukcesów i pasji w realizowaniu śmiałych zamierzeń.
Głos zabrał również były dyrektor Edward Kawęcki, który wspominał okoliczności powstania II liceum, trudne momenty z życia szkoły, ale przede wszystkim bardzo życzliwie dziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za 18 lat wspólnej pracy.
Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i instytucji wyrazili wdzięczność dyrekcji „Norwida” za atmosferę życzliwości i współpracę przy rozwiązywaniu problemów i wręczając  okolicznościowe i pamiątkowe upominki.
W imieniu absolwentów wystąpili  Sylwia Suszek i Paweł Motyka, którzy wspominali życzliwość ludzi i wspaniałą atmosferę panującą w szkole.
Natomiast przewodnicząca Rady Rodziców–Ewa Liszka w swoim wystąpieniu złożyła wspólnocie szkoły życzenia powodzenia, wytrwałości oraz wyrazy wdzięczności za trud wychowawczy.
Prowadzący uroczystość odczytali też okolicznościowe adresy od  Wojewody Lubelskiego-Jolanty Szołno-Koguc oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty– Krzysztofa Babisza.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie naszej szkoły pod  kierunkiem Elżbiety Kargul i Bożeny Szafran–Ogonowskiej zaprezentowali artystyczną wizję historii szkoły, opowiadając i śpiewając o początkach funkcjonowania i rozbudowie szkoły, talentach uczniów, zaangażowaniu nauczycieli oraz związkach emocjonalnych  absolwentów z „Norwidem”.
Scenografię uroczystości przygotował zespół pod kierunkiem Joanny Szufnary, Ewy Żelazko i Moniki Filewicz.
Jubileusz XX-lecia stał się okazją do przedstawienia dorobku naszego liceum, z tej okazji przygotowano szereg wystaw i stoisk znajdujących się w sali gimnastycznej, natomiast w sali numer 2 odbyła się prezentacja filmu o szkole.
W załączeniu przemówienie Dyrektora II LO – pani Anny Cichosz.