10 stycznia br. uczniowie klas z rozszerzoną biologią i sympatycy przedmiotu uczestniczyli w warsztatach „Biotechnologia przeciwciał w klinice” organizowanych przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej i Fundację BioEdukacji.
04

Ćwiczenia prowadzone były w laboratorium, z użyciem profesjonalnego sprzętu diagnostycznego, odczynników i surowicy krwi. Podczas warsztatów uczniowie diagnozowali alergie u 3 pacjentów za pomocą przeciwciał zawartych w ich surowicy krwi. Młodzi biolodzy własnoręcznie wykonali badanie diagnostyczne z wykorzystaniem testu immunoenzymatycznego ELISA i testu aglutynacji ASO oraz zapoznali się z diagnostyką Western blot. Takie testy są powszechnie stosowane w laboratoriach  do wyrywania zakażeń bakteryjnych, infekcji wirusowych oraz alergii.
Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się również z różnymi rodzajami produkcji, pozyskiwaniem i użyciem przeciwciał w diagnostyce medycznej oraz przebiegiem i objawami wybranych chorób m. in. alergicznych. Uczestnicy zajęć przekonali się jak szerokie jest zastosowanie przeciwciał w medycynie, a zwłaszcza przeciwciał monoklonalnych w leczeniu nowotworów.
Warsztaty wzbogacone były wykładem i prezentacją. Stwarzały możliwość powtórzenia i rozszerzenia materiału programowego z biologii w zakresie rozszerzonym z zakresu szeroko pojętej immunologii i biotechnologii, a także sprawdzenia zdobytych wcześniej wiadomości. Warsztaty dały szanse preorientacji w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia prezentując działania biotechnologii i diagnostyki laboratoryjnej.
Przed wyjazdem uczniowie chętnie zgromadzili się na zajęciach dodatkowych, by przygotować się merytorycznie do zajęć wyjazdowych, co zaowocowało podczas warsztatów. Uczniowie zostali pochwaleni przez prowadzących za sprawne wykonanie zadań i głosy w dyskusji.
Organizacja wyjazdu i tekst: Elżbieta Kargul – nauczyciel biologii
Opieka i zdjęcia: Agnieszka Jarosz – nauczyciel chemii