W dniu 12 lutego młodzież II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie z klas biologiczno – chemicznych uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Katedrze Technologii Chemicznej UMCS w Lublinie. Uczniowie wykonywali ćwiczenia laboratoryjne pod opieką pracowników naukowo – dydaktycznych.
01

Otrzymali mydło klejowe z tłuszczu zwierzęcego i kalafonii oraz oznaczyli liczbę zmydlania. Otrzymali tworzywo warstwowe (laminat) na bazie żywicy fenylowo – formaldehydowej. Przeprowadzili proces wypalania próbki kamienia wapiennego i oznaczyli, metodą alkacymetryczną, wydzielony w procesie ditlenek węgla. Otrzymali tłuszcz metodą ekstrakcji ciało stale – ciecz z nasion oleistych. Oznaczyli zawartość wody w piasku metodą acetylenową oraz zawartość wody w kawie metodą suszarkową. Wykorzystywali następujący sprzęt laboratoryjny: aparat Soxhleta, wagosuszarka, pipety elektroniczne, łaźnia wodna, suszarka komorowa, chłodnica zwrotna, ekstraktor przepływowy. Zapoznali się również z ofertą edukacyjną Wydziału Chemii UMCS w Lublinie oraz tematyką naukową realizowaną w Katedrze Technologii Chemicznej.
Zajęcia te były dla młodzieży bardzo ciekawym doświadczeniem. Zdobywanie wiedzy w praktyce, rozbudzanie pasji badawczej i zainteresowań wiedzą chemiczną to niewątpliwe korzyści z uczestnictwa w tego typu zajęciach edukacyjnych. Organizatorem wyjazdu edukacyjnego była pani Agnieszka Jarosz nauczyciel chemii.