Komitet Organizacyjny V Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego zaprasza uczestników  i opiekunów na finał konkursu, wręczenie nagród oraz wyróżnień w dniu 5 czerwca 2009 r. do II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie.

Program uroczystości

8.30- 9.45         Rejestracja uczestników i opiekunów.

9.45                  Powitanie uczestników konkursu i ich opiekunów.

10.00-10.45    Wykład Prof. dr. hab. Józefa Franciszka Ferta, Prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Pieśń królewska Cypriana Norwida, czyli o pięknie, które zachwyca do pracy.

10.45-11.30 Test dla uczestników kategorii literackiej sprawdzający znajomość biografii i twórczości C. K. Norwida.

10.00–12.00  Samodzielne wykonanie pracy przez uczestników kategorii plastycznej zainspirowanej jednym z utworów C. K. Norwida: Źródło, Stolica lub J. Słowackiego Hymn

10.45-12.00    Prezentacja i ocena wierszy przygotowanych przez uczestników kategorii poezja śpiewana.

12.00 -13.00   Przerwa obiadowa.

13.00               Powitanie zaproszonych gości i sponsorów.

Wykład Prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej z Instytutu Badań  Literackich Polskiej Akademii Nauk Bóg romantyków –Norwida i Słowackiego

Ogłoszenie wyników w kategorii literackiej, plastycznej i poezji śpiewanej

Wręczenie nagród, wyróżnień i podziękowań

Wystąpienia okolicznościowe

Część artystyczna –prezentacja laureatów kategorii: poezja śpiewana

15.00           Poczęstunek.

Istnieje możliwość zamówienia noclegu i wyżywienia w Internacie  I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piekarskiego 1.

Cena 1 noclegu za osobę - 25 zł., cena wyżywienia za osobę - 10 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie II LO do dnia 29 maja 2009 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Komitet organizacyjny V Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego informuje, że następujący uczniowie zakwalifikowali się do II etapu konkursu:

Kategoria

literacka                       plastyczna                   poezja śpiewana

Organizatorzy zapraszają uczestników i opiekunów na finał, który odbędzie się 

5 czerwca 2009 r. Szczegółowy program finału prześlemy drogą elektroniczną.

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu  Norwidowskiego.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i poezji śpiewanej.

ZASADY UCZESTNICTWA

Konkurs jest dwuetapowy, pierwszy etap polega na napisaniu pracy literackiej, wykonaniu pracy plastycznej, bądź opracowaniu i przesłaniu nagrania kompozycji na kasecie lub CD.

Nadsyłanie prac literackich, plastycznych oraz nagrań do 20 marca 2009 ( prosimy  o podanie adresu e-mail szkoły ).

Prace zostaną ocenione przez jurorów.

O zakwalifikowaniu do II etapu konkursu organizatorzy powiadomią uczestników pisemnie  do  20 kwietnia 2009 r.

Uczestnik konkursu wybiera tylko jedną z podanych kategorii.

Finał odbędzie się 5 czerwca 2009 r. w II LO w Krasnymstawie.

CELE  KONKURSU

Zainteresowanie osobowością i dorobkiem Cypriana Kamila Norwida oraz Juliusza Słowackiego. Podjęcie trudu wcielania w życie ideałów poetów jako drogowskazów moralnych Polaków XXI wieku.

Odkrywanie w twórczości Norwida prawdy o  człowieku, chrześcijaninie, Europejczyku i Polaku.

Umożliwienie wymiany myśli na temat twórczości Cypriana Norwida i Juliusza Słowackiego.

Inspirowanie do poszukiwań odpowiedzi na pytania:

-     kim był Norwid i Słowacki  dla współczesnych?

-     kim jest Norwid i Słowacki dla potomnych?

Kultywowanie i propagowanie kultury słowa, twórczości plastycznej i muzycznej.

KATEGORIA LITERACKA:

W kategorii literackiej warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy pisemnej o objętości do 5 stron maszynopisu (czcionka 12 pkt., znormalizowany margines), na temat:

„Bóg romantyków – Norwida i Słowackiego”. Interpretacja i analiza porównawcza utworów.

Uwaga: uczestnik konkursu proszony jest o uwzględnienie w pracy interpretacji co najmniej trzech utworów każdego z poetów.

Utwory do wyboru:

Cyprian Norwid – Modlitwa, Moja piosnka [II], Człowiek, Pielgrzym, Krzyż i dziecko, Psalm wigilii, Wigilia, Do Zeszłej …, Do Panny Józefy z Korczewa, Na zgon śp. Józefa Z., oficera Wielkiej –Armii, Żydowie polscy, Modlitwa Mojżesza, Słodycz.

Juliusz Słowacki – Beniowski, Pieśń V, Hymn ( Smutno mi, Boże! ), Tak mi, Boże, dopomóż, Wiesz, Panie, iżem zbiegał świat szeroki …, Wierzę, Jeżeli ci Pan nie zbuduje domu …, Zachwycenie, Proroctwo, Pośród niesnasków Pan Bóg uderza …, A jednak ja nie wątpię – bo się pora zbliża …, Ksiądz Marek.

Praca powinna zawierać następujące dane:

temat,

imię i nazwisko autora pracy i nauczyciela prowadzącego,

recenzję nauczyciela – opiekuna,

nazwę i adres szkoły, telefon, e-mail

bibliografię; autor powinien się powołać na literaturę przedmiotu,

zgodę na warunki konkursu potwierdzoną podpisem autora.

Finał odbędzie się 5 czerwca 2009 r. i będzie polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego znajomość biografii i twórczości C. K. Norwida.

Jury, wyłaniając laureatów konkursu, weźmie pod uwagę ocenę pracy pisemnej

oraz liczbę punktów uzyskanych z testu.

KATEGORIA PLASTYCZNA: 

W kategorii plastycznej warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie

pracy plastycznej (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek) zainspirowanej

dowolnie wybranym utworem C. K. Norwida

Organizatorzy proszą o nierolowanie i nieskładanie nadsyłanych prac.

Praca powinna zawierać następujące informacje:

tytuł utworu Norwida będącego inspiracją pracy,

imię i nazwisko autora pracy i nauczyciela prowadzącego,

nazwę i adres szkoły, telefon, e-mail

zgodę na warunki konkursu potwierdzoną podpisem autora.

Finał odbędzie się 5 czerwca 2009 r. i będzie polegał na wykonaniu drugiej pracy plastycznej także inspirowanej twórczością  Norwida. Listę wierszy do wyboru uczestnicy finału otrzymają wraz z zaproszeniem. Czas przeznaczony na wykonanie pracy finałowej w formacie A3 - A1 nie może przekroczyć trzech godzin. Organizatorzy mogą udostępnić kartony w różnych kolorach i formatach. Inne materiały finaliści zobowiązani są przywieźć ze sobą. Jury, wyłaniając laureatów, weźmie pod uwagę ocenę pracy przysłanej oraz wykonanej na miejscu.

Wszystkie nadesłane prace zostają do dyspozycji organizatorów.

KATEGORIA POEZJA ŚPIEWANA

W kategorii poezji śpiewanej warunkiem uczestnictwa jest  przygotowanie i przesłanie nagrania  dwóch wierszy lub kompozycji śpiewanych Cypriana Norwida. Komisja artystyczna dokona oceny nadesłanych nagrań i zdecyduje o zakwalifikowaniu do finału.

W dniu 5 czerwca 2009 r. finaliści zaprezentują utwory śpiewane.

Oceny występów dokona komisja artystyczna wg następujących kryteriów: dobór repertuaru; artystyczna interpretacja utworu; umiejętność przekazania idei; autentyzm przekazu; nowatorskie odczytanie przesłania; umiejętne korzystanie ze środków wyrazu artystycznego; kultura słowa: poprawność wymowy i emisji głosu; ogólne wrażenie artystyczne, w tym: umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością, tworzenie nastroju, kultura zachowania się na scenie; wartość artystyczna prezentowanego repertuaru.

Wykonawcom występującym w tej kategorii może towarzyszyć zespół składający się maksymalnie z 3 osób.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Jury przyzna dziewięć cennych nagród rzeczowych w trzech kategoriach. Do I nagrody wszystkich kategorii dołączona jest statuetka Norwida. Organizatorzy przewidują możliwość przyznania dodatkowych nagród dla uczestników finału. Finaliści konkursu oraz opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania za uczestnictwo.

Adres nadsyłania prac:

II LO im. C. K. Norwida

ul. Okrzei 5

22-300 Krasnystaw

tel. 082 576 25 28

Bieżące informacje pod adresem internetowym:

http://www.norwid.intercom.pl/

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego będzie miał miejsce w dniu 5 czerwca 2009 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Szczegółowy program zostanie przesłany wraz z zaproszeniem.

PATRONAT HONOROWY

Prof. dr hab. Józef Franciszek Fert  Prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania KUL

PATRONAT  NAUKOWY:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie

PATRONAT  MEDIALNY:

Dziennik Wschodni

Kurier Lubelski

Nowy Tydzień Krasnostawski

Tygodnik Chełmski

Telewizja Kablowa Krasnystaw

Gość Niedzielny

Echo Krasnegostawu

SPONSORZY  KONKURSU

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Urząd Miasta Krasnegostawu

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Urząd Gminy Krasnystaw

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich

Ks. Prałat  Piotr Kimak

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie.

Proponowana bibliografia:

Bibliografia interpretacji wierszy Cypriana Norwida, oprac. A. Cedro ,  P. Chlebowski , J. Fert, Lublin 2001.

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, praca zbiorowa pod  red. S. Makowskiego, Warszawa 1986.

Inglot M., Cyprian Norwid, Warszawa 1991.

Kowalczykowa A., Słowacki, Warszawa 1999.

Kowalczykowa A., Romantyzm. Nowe spojrzenie, Warszawa 2008.

Łapiński Z., Norwid, wyd. 2, Kraków 1983.

Merdas A., Tylko już świeci …, „Ethos” 20, 1992.

Norwid C., Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, t. 1-11, Warszawa 1971-1976.

Norwid C., Pisma wybrane, wybrał i objaśnił J. W. Gomulicki, t. 1-5,wyd. 3,   Warszawa 1983. 

Norwid a chrześcijaństwo, pod red. J. Ferta i P. Chlebowskiego, Lublin 2002.

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod redakcją J. Bachórza i A. Kowalczykowej,  Wrocław 1991.

Sawicki S., Wartość – Sacrum – Norwid, Lublin 1994.

Słowacki J., Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 1-14, Wrocław 1959.

Słowacki J., Dzieła wybrane, t. 1-6, Wrocław 1987.  

Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Warszawa 2002.

Witkowska A., Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987.

5 czerwca 2009 roku odbył się  

w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.Norwida

finał V Ogólnopolskiego Konkursu  Norwidowskiego.

W V edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego udział wzięło 116 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z  Dubienki, Częstochowy, Ciechocinka, Rzeszowa, Wyszkowa, Lubartowa, Starachowic, Białej Podlaskiej, Sejn, Radomia, Wyszkowa, Mielca, Kalisza, Będzina, Płocka, Gostynina, Łukowa, Radzionkowa, Legionowa, Warszawy, Lublina, Tarnobrzega, Tarnowa, Poznania,  Słupska, Garwolina, Wrocławia, Puław, Sulęcina, Suwałk i Krasnegostawu w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i poezji śpiewanej. 

W pierwszym etapie konkursu zadaniem uczestników było: w kategorii literackiej, napisanie pracy na temat: Bóg romantyków - Norwida i Słowackiego. Interpretacja i analiza porównawcza utworów, w kategorii plastycznej, wykonanie i przesłanie pracy plastycznej (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek) zainspirowanej dowolnie wybranym utworem C.K. Norwida a w kategorii poezji śpiewane, przygotowanie i przesłanie nagrania dwóch wierszy lub kompozycji śpiewanych C.K. Norwida. 

Do finału komisje konkursowe zakwalifikowały w kategorii literackiej- 26 uczniów, w kategorii plastycznej – 13 osób a w  kategorii poezji śpiewanej - 9 zespołów.

O godzinie 9 45   powitaliśmy  uczestników konkursu i ich opiekunów.

Swoją obecnością zaszczycili nas, pan prof. dr hab. Józef Franciszek Fert, Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pani prof. dr hab.  Alina Kowalczykowa z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Józef  Fert wygłosił wykład nt: Pieśń królewska Cypriana Norwida, czyli o pięknie, które zachwyca do pracy.

Uczestnicy kategorii literackiej pisali test sprawdzający znajomość biografii i twórczości C. K. Norwida. W kategorii plastycznej  półfinaliści wykonali samodzielnie pracę zainspirowaną jednym z utworów C. K. Norwida- (Źródło, Stolica) lub J. Słowackiego (Hymn) . Odbyła się także prezentacja i ocena wierszy przygotowanych przez uczestników kategorii poezji śpiewanej.

O godzinie 13 00 miała miejsce część oficjalna konkursu. Przewodniczący komitetu organizacyjnego pan Marek Nowosadzki powitał zaproszonych gości:pana dra Włodzimierza Torunia z Instytutu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posła na Sejm RP pana Sławomira Zawiślaka, asystenta posła do Europarlamentu pana prof. Zbigniewa Zaleskiego – panią Małgorzatę Stadnik, starostę krasnostawskiego pana Janusza Szpaka, wicestarostę krasnostawskiego pana Andrzeja Kmicica, wiceburmistrza miasta Krasnystaw pana Dariusza Turzynieckiego, przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw  pana  Bogusława Kalineckiego, przewodniczącego Komisji Oświaty pana Marka Kicińskiego, naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego pana Tadeusza Błyskosza,  pana Zygmunta Kapuścika prezesa firmy Kartonex, panią Anetę Adamczyk przedstawiciela firmy PZU S.A., pana Mariana Sawę dyrektora Rejonowego Zakładu Energetycznego w Krasnymstawie, panią Joannę Kawęcką, panią Elżbietę Bęcal, panią Bronisławę Żuk i panią Teresę Miszczak, pana Jerzego Żuka, panią Jadwigę Litkowską, pana Krzysztofa Darmochwała oraz   dyrektorów szkół i placówek kulturalno-oświatowych z terenu powiatu krasnostawskiego.

Następnie zabrał głos pan dyrektor Edward Kawęcki. W swoim wystąpieniu dziękował wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno wykładowcom jak i młodzieży, za udział, zaangażowanie, uświetnienie konkursu a także za wykonanie prac plastycznych, nagrania muzyczne oraz napisanie ciekawych prac literackich.

Pani  prof. dr hab. Aliny Kowalczykowa z Instytutu Badań  Literackich Polskiej Akademii Nauk wygłosiła wykład nt: Bóg romantyków – Norwida  i Słowackiego.

Po wykładzie przewodniczący komisji ogłosili wyniki w poszczególnych kategoriach a zaproszeni goście wręczyli nagrody i wyróżnienia.

Wyniki finału  w kategorii plastycznej: 

I miejsce – Karolina Łaniewska – I LO Krasnystaw, nagrodą był rower ufundowany przez firmę PZU SA,

II miejsce – Paulina Darecka – ZS Nr 2 Lubartów, nagrodą był odtwarzacz DVD  ufundowany przez Urząd Gminy Krasnystaw

III miejsce – Paulina Dobrodziej - I LO Radom, nagrodą był album ufundowany przez pana posła  

wyróżnienie – Lidia Czapska – I LO Lubartów, Ewelina Kozak – II LO Krasnystaw, Roksana Hałasa - I LO Lubartów, Wioleta Adamowicz – ZSO Sejny. Nagrodami  były śpiwory ufundowany przez Starostwo Powiatowe oraz przez Zarząd Stowarzyszenia Gloria Vitae

Wyniki finału  w kategorii poezji śpiewanej:

I miejsce – Matylda Frej, Paulina Limanowska, Rafał Kucharski  - Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Częstochowie, nagrodą było urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner i kserokopiarka) ufundowane przez firmę Kartonex

II miejsce -  Katarzyna Szkutnik – III  LO im. C. K. Norwida w Rzeszowie, nagrodą był odtwarzacz DVD  ufundowany przez Rejonowy Zakład Energetyczny

III miejsce – Magda Hyb – II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej, nagrodą była  walizka podróżna ufundowana przez anonimowego sponsora

Wyróżnienie - Anna Wołk, Katarzyna  Gawryś, Oliwia Wierzchoń – I LO im. C. K. Norwida w Wyszkowie, nagrodą był album.

Sponsorami uroczystości i  nagród byli: 

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie,

Urząd Miasta Krasnystaw,

Kuratorium Oświaty w Lublinie,

Urząd Gminy Krasnystaw,

Firma PZU S.A. Inspektorat w Zamościu,

Senator Lucjan Cichosz

Poseł Sławomir Zawiślak,

Poseł do Parlamentu Europejskiego pan Zbigniew Zaleski

Stowarzyszenie Gloria Vitae

Jeden ze sponsorów ufundował nagrodę, ale prosił o niepodawanie nazwiska.