IV WOJEWÓDZKI KONKURS NORWIDOWSKI

 

Organizator:

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie

IV edycja

 

Patronat:

Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński Metropolita Lubelski

 

Komitet honorowy:

- Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Prof. dr. hab. Józef Fert - Katolicki Uniwersytet Lubelski

- Tadeusz Tomasz Badach - Poseł RP

- Waldemar Godlewski - Lubelski Kurator Oświaty

- Anna Janiszewska - Dyrektor Delegatury w Chełmie 

- Kuratorium Oświaty wLublinie 

- Ks. Kanonik Ryszard Winiarski

- Janusz Szpak - Starosta Krasnostawski 

- Andrzej Jakubiec - Burmistrz Miasta Krasnegostawu 

- Janusz Korczyński - Wójt Gminy Krasnystaw 

- Urszula Wielobób - Biuro Turystyczne Orient-Tourist

 

Współorganizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie

 

Patronat naukowy:

Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Patronat medialny:

Dziennik Wschodni

Kurier Lubelski

Tygodnik Chełmski

Kronika Tygonia

Telewizja Kablowa Krasnystaw

Gość Niedzielny

Ziemia Krasnostawska

 

Cele:

1. Upowszechnienie wiedzy o C. K. Norwidzie - wybitnej jednostce polskiej kultury chrześcijańskiej XIX w.

2. Zainteresowanie osobowością i dorobkiem Norwida oraz podjęcie trudu wcielania w życie ideałów poety - drogowskazów moralnych człowieka XXI wieku.

3. Odkrywanie w dziełach Norwida prawdy o człowieku, chrześcijaninie, Europejczyku i Polaku.

4. Stworzenie możliwości wymiany myśli na temat twórczości C. K. Norwida i aktualności jego spostrzeżeń w odniesieniu do charakteru chrześcijańskiego i narodowego Polaków, kondycji ludzkiej, losów życia...

5. Inspirowanie do poszukiwań odpowiedzi na pytania:

- kim był Norwid dla współczesnych?

- kim Norwid jest dla potomnych?

6. Kultywowanie i propagowanie kultury słowa.

 

Zakres tematyczny:

1. Cyprian Norwid - artysta słowa (o twórczości literackiej i biografii).

2. Cyprian Norwid - wybitny myśliciel chrześcijańskiej Europy.

3. Cyprian K. Norwid - malarz i rzeźbiarz (przygotowanie prac plastycznych).

4. Kulturotwórcza rola dorobku Norwida.

 

Regulamin

 

Kategoria literacka:

W kategorii literackiej warunkiem uczestnictwa było nadesłanie pracy pisemnej o objętości od 3 do 5 stron maszynopisu, 

(czcionka nr 12, znormalizowany margines).

Pod uwagę były brane prace ocenione na bardzo dobry i celujący. 

Uczestnik wybierał jeden z podanych niżej tematów: 

1. Europa a Polska w twórczości Norwida.

2. Norwid o sztuce i pracy.

3. Interpretacja i analiza wybranego wiersza Cypriana Norwida:

- "Wielkie słowa"

- "Żydowie polscy"

- "Larwa

- "Marionetki"

Oceny prac dokonała komisja wg następujących kryteriów:

- samodzielność rozważań

- sposóbopracowania (premiowane będzie nowatorskie ujęcie tematu)

- poziomumiejętności analityczno - interpretacyjnych

- staranne przygotowanie bibliografii i przypisów

- poprawność językowo - stylistyczna

Wszystkie nadesłane prace zostają w dyspozycji organizatorów.

 

II ETAP - [lista zakwalifikowanych osób] 

Półfinał - 5 kwietnia 2003 godz. 900.

Uczestnicy konkursu przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę z zakresu życia i twórczości Norwida.

Finał - 5 kwietnia godz. 1300.

W czasie finału uczestnicy udzielali odpowiedzi ustnej na wylosowany zestaw pytań:

- pytanie I dotyczy życia C. Norwida,

- pytanie II dotyczy twórczości C. Norwida,

- pytanie III odnosi się do bibliografii podanej w regulaminie konkursu.

 

Kategoria plastyczna:

W kategorii plastycznej warunkiem uczestnictwa było nadesłanie pracy plastycznej (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek) zainspirowanej dowolnie wybranym utworem C. K. Norwida.

Wszystkie nadesłane prace zostają w dyspozycji organizatorów.

Konkurs na logo -5 kwietnia godz. 900

Każdy finalista kategorii plastycznej miał za zadanie wykonać projekt logo Konkursu Norwidowskiego (organizatorzy nie zapewniają materiałów plastycznych).

Finał - 5 kwietnia godz. 1300.

Prezentacja prac oraz rozmowa z komisją konkursową na temat wybranego utworu i własnej pracy.

 

Kategoria pozezja śpiewana:

W kategorii poezji śpiewanej warunkiem uczestnictwa było przygotowanie dwóch wierszy lub kompozycji tekstów. 

Czas prezentacji - do 10 minut.

Oceny występów dokonała komisja artystyczna wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru,

- artystyczna interpretacja utworu; umiejętność przekazania idei, autentyzm przekazu, nowatorskie odczytanie przesłania, umiejętne korzystanie ze środków wyrazu artystycznego,

- kultura słowa; poprawność wymowy i emisji głosu,

- ogólne wrażenie artystyczne, w tym: umiejętność nawiązania kontaktu z publicznością, tworzenie nastroju, kultura zachowania się na scenie, itp.

- wartość artystyczna prezentowanego repertuaru.

Wykonawcom występującym w tej kategorii mógł towarzyszyć zespół składający się maksymalnie z 3 osób.

Przesłuchanie wszystkich uczestników w kategorii poezji śpiewanej odbyło się w dniu 5 kwietnia o godz. 9.00

Finał - 5 kwietnia godz. 13.00

 

Laureaci konkursu:

 

Kategorii literackiej:

1. Jarosław Łukasik - I LO im. T. Kościuszki w Łukowie

2. Agnieszka Pskit - I LO im. J.A. Czartoryskiego w Puławach

3. Krzysztof Kurek - II LO w Krasnymstawie

 

Kategorii plastycznej:

2. Ewelina Dobrowolska - MDK Krasnystaw

3. Karolina Szymaszek - I LO w Krasnymstawie

 

Kategorii poezja śpiewana:

1. Magdalena Sikora - II LO im. P. Firleja w Lubartowie

2. Magdalena Zborowska i Edyta Mazurek - II LO w Krasnymstawie

3. Lidia Wielgus - II LO w Krasnymstawie

Głównymi nagrodami są wycieczki do Pragi lub Lwowa.

Finaliści trzech kategorii otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali dyplomy i podziękowania za uczestnictwo.