Zarządzenie nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów na rok szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych w II LO (na podstawie powyższego rozporządzenia)
lp   Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 
 1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 
 2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
 3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 10 lipca 2020 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13 lipca 2020 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kadydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2020 r. do godz. 14.00
7 Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 22 lipca 2020 r.